particulieren

Het kan voorkomen dat u door omstandigheden niet voor uw eigen financiële huishoudboekje kan zorgen. Dit kan veel verschillende redenen hebben, maar voor alle oorzaken is een passende oplossing.

Bewindvoering / Curatele
 Wanneer u niet meer in staat bent om ( tijdelijk ) uw financiën te beheren kan er Beschermingsbewindvoering worden aangevraagd.
Er kunnen verschillende reden voor de aanvraag van beschermingsbewindvoering zijn;
- Schulden.
- Verstandelijke beperking
- Psychische problemen ( aangeboren of o.a.. verslaving)
- Ouderdom 
Bij bewindvoering zal uw gehele huishoudboekje door de bewindvoerder worden beheert. U zult na verloop van tijd ook geen post meer in huis krijgen omdat dit allemaal via de bewindvoerder loopt. Het is wel belangrijk om te weten dat u wel altijd verantwoordelijk bent en blijft  voor uw inkomen, is er geen inkomen, dan kan ook de bewindvoerder zijn werk niet goed doen.
Omdat u geen zorgen meer heeft over uw financiën, kunt u zich volledig concentreren op uw eventuele psychische en sociale problemen. Wanneer het wenselijk is, kan er naast de bewindvoering ook een mentor aangesteld worden. Hij / zij zal de taken en de coördinatie van de zorg op zich kunnen nemen. Bij beschermingsbewindvoering en mentorschap blijft degene altijd handelsbekwaam.
 
Zijn er buiten financiële problemen ook nog zeer zorgelijke / ernstige psychische problemen, dan kan een curatele-verzoek gedaan worden. Dit verzoek moet worden gedaan met een  aanvullend medisch dossier. ( bijvoorbeeld GGZ ). Degene die onder curatele ( curandus ) is niet handelsbekwaam.
U zelf kunt een verzoek tot onderbewindstelling doen, maar ook uw familie of een eventuele zorginstelling.
De aanvraag gaat altijd via de Rechtbank. De rechter zal bepalen of iemand wel of niet onder bewind / curatele  komt en of dat een mentor noodzakelijk is.
 
De kosten van de bewindvoering, curatele en mentorschap zijn vastgesteld door de rechtbank en kunnen voor mensen die op bijstandsnorm leven vergoedt worden vanuit de bijzondere bijstand door de gemeente.
Ilbrink Financiele Zorg verzorgt de gehele aanvraag voor u.
 
Budgetcoaching:
Er kunnen dingen in uw leven gebeuren waardoor het een tijdje gewoon niet lukt om de zaakjes op orde te krijgen. Wij kunnen u dan in de vorm van budgetcoaching weer op weg helpen om alles op orde te krijgen. Zo gaan we samen met u de post uitzoeken / ordenen. Belangrijk is, is dat alle vaste lasten betaalt worden, maar ook kijken we samen of er betalingsachterstanden zijn en gaan eventuele betalingsregelingen treffen met schuldeisers.
Dit gebeurt allemaal in de vorm van een budgetcoachingsplan. Belangrijk voor u is om te weten dat de financiën altijd in uw eigen beheer zijn en blijven.
De kosten van budgetcoaching kunnen/worden in sommige gevallen door de gemeente betaalt  of door een andere vorm van zorgverlening. Lukt dit niet, dan komen de kosten voor eigen rekening.
 
Budgetbeheer:
Wanneer het voor u maandelijks een probleem is de vaste lasten te kunnen betalen, maar er eigenlijk wel genoeg financiële ruimte is, kan er gekeken worden of budgetbeheer een passende oplossing voor u is.
In dit geval worden al  uw inkomsten overgemaakt naar een budgetbeheer rekening. Van deze rekening worden de primaire ( noodzakelijke ) vaste lasten betaald. Deze vaste lasten zijn: Huur, Zorgverzekering, Gas/elektriciteit en water.
Dit pakket kan eventueel nog uitgebreid worden met overige verzekeringen en verplichte vaste lasten.
Het saldo dat per maand over blijft, zal worden doorgestort naar uw privérekening. Dit is dan uw leefgeld en hiervan zullen eventueel nog rekeningen van betaalt moeten worden die niet in het budgetbeheer vallen.
Bij budgetbeheer bent en blijft u zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van verzekeringen/ belastingzaken en overige in - en uitgaven. De budgetbeheerder voert alleen de betalingen uit.
In sommige gevallen betaalt de gemeente vanuit de bijzondere bijstand de kosten van budgetbeheer.  Lukt dit niet, dan zullen deze kosten uit uw eigen budget betaalt moeten worden. 
 
Schuldhulpverlening:
Al geruime tijd zijn de uitgaven hoger dan de inkomsten. Hierdoor zijn schulden ontstaan. Er zal gekeken moeten worden hoeveel schulden er zijn en wat de reden is dat de schulden zijn ontstaan. Als het niet meer mogelijk is om binnen een bepaalde periode uw schulden volledig af te lossen kan er bekeken worden of schuldhulpverlening voor u een oplossing kan zijn.
Wanneer uw financiële situatie helemaal in kaart is gebracht zal er een advies komen welke oplossing voor u het beste is. De schuldhulpverlening wordt altijd aangeboden door de gemeentelijke schuldhulpverlening of bij de Kredietbank, wanneer de schulden niet te hoog zijn kan naar een oplossing gezocht worden zonder de Kredietbank in te schakelen.
De duur van het traject kan heel wisselend zijn. Het is zeer belangrijk dat uw thuissituatie stabiel is en ook de financiële situatie moet constant zijn. Het traject van de schuldhulpverlening zelf duurt normaal gesproken 36 maanden, maar vanaf de aanmelding tot het echte einde ( de dag dat u schuldenvrij bent ), moet u tussen de 5 / 10 jaar uittrekken. Dit is per situatie verschillend en is dus ook maatwerk.
Om een traject voor de schuldhulpverlening goed af te kunnen ronden, wordt naast de schudhulpverlening meestal beschermingsbewindvoering aangeraden. Ilbrink Financiele Zorg zal de doorverwijzing voor u verzorgen.
De kosten van de schuldhulpverlening worden meestal door de gemeente betaalt.